درباره ما استانداردها
استاندارد 3-2-17646
بازگشت
 استاندارد 3-2-17646
استاندارد 17646-2-3 بر مبنای استاندارد BS EN 203-2-3:2005 و با عنوان تجهیزات گازسوز آشپزخانه های تجاری قسمت 3-2؛ الزامات ویژه دیگ های پخت تدوین گردیده است که در سال 1392 چاپ اول آن به صورت عمومی منتشر شده است. شرکت پرشیا استیل به عنوان اولین واحد تولیدی در کشور، در سال 1394 برای دیگ های پخت چلوپز و خورشت پز موفق به اخذ این استاندارد گردیده است .