پروژه ها
دانشکده فنی دانشگاه تهران
بازگشت

 

 شرکت پرشیا استیل با بالاترین سطح بهداشت و استاندارد  بخشی از آشپزخانه این دانشگاه را جهت بهبود چشمگیر کیفیت غذای دانشجویان بهداشت و نیز سهولت کار برای نیروی انسانی را فراهم ساخته است.