پروژه ها
دانشگاه حکیم سبزواری
بازگشت

دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۶۶ در مسیر امیدبخش و رو به پیشرفت نظام آموزش عالی کشور گام نهاد، به گونه ای که هم اکنون با تکیه بر شعار "پویا در عرصه علمی، پیشرو در مسیر توسعه"، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد. خط سلف سرویس این دانشگاه توسط شرکت پرشیا استیل طراحی و اجرا گردیده است.