درباره ما استانداردها
سازمان پروژه های علمی و صنعتی ایران گواهینامه فناورانه
بازگشت

 

 

 

گواهینامه توانمندی فناورانه   
به استناد نقش تبیین شده برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در تبصره 2 ماده 2 قانون خرید دانش فنیموضوع ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر عهده این سازمان می بااشد ، گواهی می گردد توانمندی فناورانه شرکت پرشیا استیل شماره ثبت 203313 با عنوان : تولید دیگ های صنعتی خورشت پز 250 لیتری مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد.

 

 

          

 

 

 

 

 

گواهینامه توانمندی فناورانه   
به استناد نقش تبیین شده برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در تبصره 2 ماده 2 قانون خرید دانش فنی موضوع ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر عهده این سازمان می بااشد ، گواهی می گردد توانمندی فناورانه شرکت پرشیا استیل شماره ثبت 203313 با عنوان : تولید دیگ های صنعتی پلوپز 380 لیتری مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد.

 

          

 

 

 

گواهینامه توانمندی فناورانه   
به استناد نقش تبیین شده برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در تبصره 2 ماده 2 قانون خرید دانش فنی موضوع ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر عهده این سازمان می بااشد ، گواهی می گردد توانمندی فناورانه شرکت پرشیا استیل شماره ثبت 203313 با عنوان : تولید فربخارپز تحت فشار مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد.