پروژه ها
رستوران ستاره
بازگشت

 رستوران ستاره به عنوان یکی از بهترین رستوران های شرق تهران که به صورت دو بخش سلف سرویس و غذاهای سفارشی می باشد. خط سلف سرویس این رستوران توسط شرکت پرشیا استیل تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه و خط سلف سرویس طراحی و پیاده سازی گردیده است ، این خط سلف سرویس شامل کانتر گرم ، کانتر سرد ، کانتر قاشق چنگال و کانتر سرد می باشد.