پروژه ها
سازمان تامين اجتماعي
بازگشت
 شرکت پرشيا استيل مشاور،طراح و تامين کننده کل آشپزخانه سازمان تامين اجتماعي ( يکي از بزرگترين سازمان هاي دولتي ) مي باشد.