پروژه ها
شرکت شیشه نفیس
بازگشت
حضور شرکت پرشيا استيل در صنايع از طراحي ، توليد تجهيزات مورد نياز و پياده سازي سبب گرديد تا انتخاب اول پروژه هاي مختلف همچون پروژه شرکت شيشه نفيس گردد.