درباره ما استانداردها
انجمن احتراق ایران
بازگشت
انجمن احتراق ایران
انجمن احتراق ایران یک مجموعه علمی - فرهنگی، غیر سیاسی و غیر تجاری است. انجمن احتراق ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و دانش فنی سیستم‌های احتراقی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه در سال 1379 تشکیل گردیده است. شرکت پرشیا استیل به منظور ارتباط با مجامع علمی و دانشگاهی کشور در راستای توسعه¬ی هدفمند و تکنولوژیک محصولات خویش، از سال 1394 به عضویت انجمن احتراق در آمده و حضوری فعال در کمیته¬های علمی و صنعتی این انجمن دارد.