کترینگ هواپیمایی زاگرس

سال تجهیز

ظرفیت پخت

نوع آشپزخانه

مکان